json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Tổ Hành chính- Văn phòng